Regulamin konkursu „Moje biurko”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Piotr Gajda AQQ Agencja Kreatywna, ul. Źródlana 12, 97-410 Kleszczów, identyfikująca się numerem NIP:7691998593.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundatorem nagród jest PBS Connect Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Okólnej 45, 05-270 Marki, identyfikująca się numerem NIP: 5242754194.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/schneiderpenpolska.

§2

Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia, czyli Uczestnik w dniu, w którym bierze udział w Konkursie powinien mieć ukończone 16 lat.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 4. Każdy Uczestnik powinien mieszkać na terenie Polski lub mieć polski adres korespondencyjny.
 5. Konkurs trwa od 14 września 2021 r. do 22 września 2021 r. do godziny 23:59.
 6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 23 września 2021 r. za pośrednictwem konta w serwisie Facebook.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  

a) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Facebook;

b) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;

c) naruszają regulamin serwisu Facebook.

d) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§3

Zadanie Konkursowe

 1. Zadanie Konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia swojego biurka/stanowiska pracy i odpowiedzenie na pytanie: dlaczego lubisz swoje biurko. Uczestnik może udostępnić post konkursowy na swojej relacji na Facebooku i polubić stronę Schneiderpen Polska na Facebooku. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe będzie wykonane samodzielnie, nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawo autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. W Konkursie zostanie wybranych 3 (trzech) zwycięzców (nagroda główna i dwa wyróżnienia).
 4. Komisja Konkursowa dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadanie Konkursowe pod kątem atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 3 (trzech) Zwycięzców Konkursu.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej w serwisie Facebook. 

§4

Nagroda

 1. Nagrodą główną w konkursie jest zestaw produktów marki Schneider o wartości 200 zł  ( dwieście złotych). Nagrody za wyróżnienie to zestaw produktów marki Schneider o wartości po 100 zł (sto złotych) od każdego zestawu.
 2. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzców pocztą w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od momentu podania przez nich niezbędnych danych.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na koncie Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§5

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Moje biurko na Facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Za wszelkie spory powstałe w wyniku pojawienia się Konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego Organizator.
 2. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 6. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

§7

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
 2. Administratorami danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Administratorami danych osobowych zbieranych od Uczestników jest AQQ Agencja Kreatywna w osobie Piotra Gajdy. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu, d) adres korespondencyjny.
 6. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem: piotr@agencjaaqq.pl.
 7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail: piotr@agencjaaqq.pl.
 8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Dane zwycięzców nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą usuwane po zakończeniu konkursu i wysłaniu nagród).